خوب باشم

درباره ما

اهداف و برنامه ها و چشم انداز مهربونی :

کمک و گسترش به فرهنگ انجام کارهای نیک و خیر و مهربونی های اطراف مون

معرفی و پوشش کمپین هایی که در جامعه توسط موسسات، سازمان ها، افراد انجام می گردد.

معرفی و اجرای کارهای نیک، خیرخوانه و مهربونی هایی که سن، زمان و مکان مطرح نیست و همه می توانند انجام دهند.

ارسال گزارش های مردمی به مهربونی برای تشویق در جامعه

در جامعه فعلی ما، معرفی کارهای نیک و قدم های مثبت بخوبی انجام می گردد و مهربونی قرار هست آنها را به صورت اجرایی و عملی

گسترش دهد و آن را بهتر معرفی نماید.

امید است با یاری خدا، مهربونی بتواند نقش مفید و موثری در انجام کارهای نیک، خیرخواهی و مهربونی داشته باشد…

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.