خوب باشم

⁠کار نیک روزانه شماره ۳

🔺 ⁣هنگام رانندگی بوق نزنیم و بین خطوط ، رانندگی کنیم، دوبله پارک نکنیم، از پل عابر پیاده محل های خط کشی شده استفاده کنیم، و در مجموع شهروند قانون مندی باشیم.

🔶 ⁣#انجام_کارنیک_روزانه

❇ ممارست و تمرین روزانه برای انجام کارهای نیک داشته باشیم.

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.