خوب باشم

کار نیک روزانه شماره ۶

⁣⁣حرف نابجا و ناراست و دل آزار و نازیبا نزنیم. نگاه تجسس و نابجا و کنجکاوی به کسی نکنیم.

قضاوت! و افکار منفی، و بازهم قضاوت! نکنیم

🔶 ⁣#انجام_کارنیک_روزانه

❇️ ممارست و تمرین روزانه برای انجام کارهای نیک داشته باشیم.

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.