خوب باشم

هزاران شمع دیگر را روشن کند

یک شمع می تواند بدون آنکه خاموش شود.

هزاران شمع دیگر را روشن کند

مثل مهربانی که هیچ وقت با

تقسیم شدن کم نمیشود

زیباست که ببینی کسی میخندد

و زیباتر اینکه بدانی خودت

باعث خنده اش شده ای.

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.