خوب باشم

غذا به پرندگان

⁠کار نیک روزانه شماره ۲

غذا به پرندگان

🔶 ⁣#انجام_کارنیک_روزانه

❇ پیشنهاد مون :

در حیاط و باغچه خونمون و در کوچه مون برای پرندگان نان و غذا بریزیم.

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.