خوب باشم

حواسمان به طبیعت و موجودات باشد

طبیعت زیباست، هر بوته، هر درخت، آسمان، رود، چشمه، تالاب، هر سنگ و هر شاخه ای جا و مسئولیت خودشان را دارند و در طبیعت، زیبا هستند، دلچسب هستند.

و خیلی غم انگیز است وقتی من به عنوان اشرف مخلوقات میروم و با مداخلات خودم همه چیز را به هم میریزم. زباله (چه تر و چه خشک) میریزم و زیبایی طبیعت را مخدوش می کنم، آتش روشن می کنم و قدرت باروری خاک را میگیرم، شاخه های درختان را میشکنم، با جا به جا کردن اجزای طبیعت زیستگاه تعداد زیادی حشره و‌خزنده را به هم میریزم و… شما را به خدا به طبیعت که میروید نه چیزی به آن اضافه کنید

(هیچ حیوانی نیازمند پسمانده غذاهای ما نیست فقط با ریختن پسماند محیط را نازیبا و‌آلوده می کنیم) و نه چیزی از آن کم کنیم.

عکاسی کنیم و تماشا کنیم و لذت ببریم از بودن در طبیعت.

سعی کنیم طبیعت را زیبا و‌ پاک تر کنیم.

#حواسمان_به_طبیعت_و_موجودات_باشد

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.