خوب باشم

تلاقی

ما دنبال خدا می گشتیم و خدا هم به دنبال ما.

همدیگر را پیدا نمی کردیم.

روزی اتفاقی چشممان در چشم هم افتاد و دستمان به دست هم خورد؛

و آن روزی بود که او داشت به آدم هایش کمک می کرد و ما به مردم.

عرفان نظرآهاری

نظر پر مهر شما

دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی همراهی و دنبال نمایید.